POLITYKA PRYWATNOŚCI (KLAUZULA INFORMACYJNA PRZEKAZYWANA ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 i 2 RODO)

 1. DEFINICJE

Słowa pisane dużą literą posiadają w Polityce prywatności następujące znaczenie:
Administrator – S4E Spółka Akcyjna zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034998 NIP: 676-21-80-819, REGON: 356267368, wysokość kapitału zakładowego: 1.737.171,00 złotych, kapitał wpłacony w całości, e-mail: biuro@s4e.pl

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Klient Końcowy – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna na rzecz których Administrator świadczy usługi szkoleniowe / implementacyjne / serwisowe w imieniu Partnera S4E i/lub Producenta, na podstawie umów handlowych, dystrybucyjnych i serwisowych zawartych bezpośrednio i pośrednio pomiędzy Stronami.

Newsletter– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu otrzymywanie na podany adres e-mail informacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora. Partner S4E – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna zawierająca z Administratorem umowy handlowe.

Producent – osoba prawna produkująca dystrybuowane przez Administratora rozwiązania i produkty.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca strony www Administratora, lub zwracająca się z zapytaniem do serwisu Administratora, zarówno prowadząca, jak i nie prowadząca działalności gospodarczej.

 1. DANE ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest S4E Spółka Akcyjna zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034998 NIP: 676-21-80-819, REGON: 356267368, wysokość kapitału zakładowego: 1.737.171,00 złotych, kapitał wpłacony w całości, e-mail: biuro@s4e.pl

 1. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące Dane osobowe:

 • imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, REGON – w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów z oferty Administratora lub w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenia usług przez Administratora;
 • adres e-mail – poprzez adres e-mail kontaktujemy się z Panią/Panem w celu zawarcia i wykonywania umowy. W wypadku, gdy Pani/Pan wyrazi zgodę na otrzymywanie Newslettera lub innych materiałów informacyjnych i marketingowych, Newsletter lub informacje marketingowe są przesyłane na podany przez Panią/Pana adres e-mail. Również poprzez adres e-mail kontaktujemy się z Panią/Panem w celu skutecznej realizacji usługi serwisowej / szkoleniowej / implementacyjnej,  w wypadku, gdy Administrator jest zobligowany do realizacji takiej umowy za pośrednictwem umowy z Partnerem S4E lub Producentem, a Pani/Pan wyrazi zgodę na taki kontakt;
 • adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez Administratora w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych i marketingowych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) oraz ogólnodostępnych informacji o użytkownikach (np. Danych kontaktowych firmy)
 • numer telefonu – poprzez telefon kontaktujemy się z Panią/Panem w celu skutecznej realizacji usługi serwisowej / szkoleniowej / implementacyjnej,  w wypadku, gdy Administrator jest zobligowany do realizacji takiej umowy za pośrednictwem umowy z Partnerem S4E lub Producentem, a Pani/Pan wyrazi zgodę na taki kontakt.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji sprzedaży produktów z oferty Administratora lub w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenia usług przez Administratora lub w celu otrzymania Newslettera lub innych materiałów informacyjnych i marketingowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy i skorzystania z produktów lub usług oferowanych przez Administratora lub brak możliwości otrzymania Newslettera lub innych materiałów informacyjnych i marketingowych.

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych osobowych.

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W wypadku, gdy Pani/Pan prowadzi działalność gospodarczą i jest Pani/Pan Partnerem S4E, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia umowy sprzedaży produktów z oferty Administratora lub w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenia usług przez Administratora (podstawa prawna: niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • wykonania zawartej umowy sprzedaży produktów z oferty Administratora lub w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenia usług przez Administratora (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze -art. 6 ust. 1 lit. c. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
 • w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”; polegających na ochronie praw Administratora przysługujących na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz na podstawie zawartej umowy);
 • marketingu i promocji produktów i usług własnych, otrzymywania Newslettera (podstawa prawna: wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”);
 • wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Użytkowników (podstawa prawna: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”, polegających na dążeniu do należytego wywiązywania się z zawartych umów).

W wypadku, gdy Pani/Pan jest pracownikiem, współpracownikiem Partnera S4E, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania przez Partnera S4E z Administratorem umowy sprzedaży produktów z oferty Administratora lub w celu zawarcia przez Partnera S4E z Administratorem i wykonania umowy o świadczenia usług przez Administratora – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko;
 • kontaktu, współpracy przez Administratora z przedstawicielami Partnera S4E koordynującymi realizację umowy ze strony Partnera S4E – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko;
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, to jest wykonania umowy zawartej przez Partnera S4E i Administratora.

W wypadku, gdy Pani/Pan jest pracownikiem Przedsiębiorstwa – Klienta Końcowego, na rzecz którego Administrator świadczy w imieniu Producenta lub Partnera S4E usługi wsparcia serwisowego, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • skutecznego wykonania przez Administratora usługi implementacji / szkolenia / serwisu na rzecz  Klienta Końcowego w imieniu Partnera S4E z który w ramach umowy sprzedaży dostarczył temu Klientowi usługę lub w imieniu Producenta rozwiązania, którego usługa dotyczy – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko; telefon, adres email
 • kontaktu, współpracy przez Administratora z przedstawicielami Końcowego Klienta, koordynującymi realizację usługi ze strony Końcowego Klienta  – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko; telefon, adres email;
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, to jest wykonania umowy zawartej przez Końcowego Klienta / Partnera S4E / Producenta i Administratora.
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 4 mogą być:

 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
 • odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 4:

 • w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 • w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści Danych osobowych, na podstawie art. 15 „RODO”, to jest prawo do uzyskania od Administratora informacji o celach, kategoriach przetwarzanych Danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu, o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; a także do otrzymania jednej kopii Danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”, to jest prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także – z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na podstawie art. 17 „RODO”, w wypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; a także w wypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”, w wypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; a także w wypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; może polegać między innymi na czasowym przeniesienie wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania, uniemożliwienie odbiorcom dostępu do wybranych danych;
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”, polega na możliwości przekazania osobie, której dane dotyczą, dotyczących jej danych osobowych, których dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie oraz przesyłania ich innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe);
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 1. DANE KONTAKTOWE

W przypadku pytań, uwag lub komentarzy dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem biuro@s4e.pl